1913 Wolfheze, Gereformeerde kerk

Voorgeschiedenis: "Ontvangen van de Orgelcommissie Kerk der Stichting "Wolfhezc" te Wolfheze de somma van Twee Honderd Vier en Veertig Gulden 50 CL voor 1 geleverd Seraphine Orgel.
Met bankje." Dit staat te lezen op de kwitantie d.d. 9-4-1926, uitgeschreven door D. Ansingh & Co te Zwolle. Dit Seraphine Orgel met 6 speltonyen is het eerste instrument dat de liederen in de kerk begeleidde.
Het werd volgens de notulen "aangeboden door broeder C. de Geus en anderen(02)

1928: In 1928 besloot de kerkenraad een orgelcommissie in het leven te roepen om gelden te verzamelen voor een ander orgel en op 23 juli 1928 werd een reglement opgesteld.
Het streven van de kerkenraad was om een bedrag van f 2.000,- te verzamelen. Daar moest echt voor gespaard worden, want "de kleine luyden" hadden het in die tijd niet breed.
Volgens enige vergeelde lijsten varieerden de toegezegde bedragen van f 0,25 tot f 5,- per maand. De meesten gaven f 1,- Er waren in die tijd ongeveer 150 bijdragende kerkleden.
Hoewel het streefbedrag nog niet was bereikt, werd in maart 1929 door de kerkenraad alvast een tweedehands pijporgel met pneumatisch systeem voor f 2.000,- bij firma P. van Dam te Leeuwarden besteld.
Dit was het Standaart-orgel van Vlaardingen gebouw Rehoboth.
Omdat er boven de preekstoel een galerij voor dat orgel gebouwd moest worden, kon het pas in het najaar van dat jaar geplaatst worden.
Op woensdag 23 oktober 1929 werd het in gebruik genomen, er moesten helaas in de volgende jaren nogal wat reparaties plaats vinden, zodat het uiteindelijk een duur orgel bleek te zijn.
De vochtigheid in de kerk was daar mogelijk debet aan.(02)

1945: In de oorlog raakten kerk en orgel beschadigd. Het instrument is vermoedelijk in 1945 gesloopt. (01)
Na zestien jaar (1945) moest er een ander orgel komen. Het werd een twee-klaviers orgel met een vrij pedaal orgel voor f 2.250.-, dat inclusief het bankje op 14 november 1946 werd geplaatst door de firma Goldschmeding tc Amsterdam. (02)

1950: Vier jaar later, op 21 januari 1950, werd weer een orgel besteld en wel bij de firma Van Leeuwen en Zonen te Leiderdorp.
Om het nu in één keer goed voor elkaar te hebben, werd een nieuw, tweeklaviers orgel en vrij pedaal besteld voor de somma van f 15.000,-,
Dit bedrag kon worden betaald, omdat de kerk een oorlogsschadeuitkering van f 10.000,- kreeg voor de aankoop van een kerkorgel.
Het resterende bedrag moest bijeengebracht worden door milde gevers en de verkoop van het harmonium.
Op 27 november van dat jaar werd het orgel op de speciaal er voor geconstrueerde galerij boven de aoofdingang geplaatst.
Voor het verzamelen van dat resterende oedrag heeft de orgelcommissie zich goed ingezet, maar ze was natuurlijk wel afhankelijk van de offervaardigheid van de kerkleden.
Dat die offervaardigheid niet altijd evenredig was aan de mate van rijkdom, bleek uit een zin in het laatste verslag van de orgelcommissie: "Bijna zonder uitzondering heeft ieder gemeentelid z'n steentje bijgedragen, al bleek ook bij deze actic, dat waar een zware steen mocht worden verwacht een grintsteentje te voorschijn kwam en omgekeerd,"(02)


Het van Leeuwen orgel (03)

Bronvermelding:

  1. www: orgeldatabase Piet Bron:
  2. Boek: "Het kerkleven in Wolfheze in de 20e eeuw".
  3. E-Mail 21-11-2006 van Bob Slagman