1925 Wassenaar Gereformeerde kerk Zijllaan en later aan de Bloemcamplaan

Voorgeschiedenis: 1917 bouw van een kerk. De eerste jaren werd de gemeentezang op een harmonium begeleid. Op instigatie van de Jongelingsvereniging “Groen van Prinsterer” werd er in 1918 een Orgelfonds gesticht. Dit resulteerde in de bestelling van een orgel bij de Schiedamse firma A. Standaart  (04)

1925: Opdracht voor de bouw van een nieuw orgel door Standaart

Nieuwe Leidsche Courant | 3 januari 1925 | pagina 2 (2/4)

1925: Nieuw orgel door Standaart. Ingebruikname op 21 mei 1925 door H.M. Keuning uit Sassenheim.
Manuaal I: Bourdon 16', Prestant 8', Roerfluit 8', Octaaf 4', Woudfluit 2', Trompet Harmonique 8'.
Manuaal II (in zwelkast): Holpijp 8', Viola 8', Céleste 8', Aeoline 8', Flûte Dolce 4'.
Pedaal: Subbas 16'.Uit Het Vaderland, 23 Mei 1925: In het kerkgebouw der Gereformeerde Kerk te Wassenaar is in een speciaal daarvoor gebouwde nis een orgel gebouwd. Door de groote offervaardigheid der gemeenteleden werd de orgelcommissie binnen een half jaar in staat gesteld een orgel te bestellen bij de firma Standaart te Schiedam. Donderdagavond is dat orgel in gebruik genomen voor den dienst. De samenkomst der gemeente werd geopend door den predikant ds. v.d. Heyden met het laten zingen van Ps. 100 vers 2 en 3 (zulks bij het oude instrument). Hierna droeg de Orgelcommissie bij monde van den heer van Marle het orgel aan den Kerkeraad over. De heer H. M. Keuning te Sassenheim speelde op het nieuwe instrument een vijftal orgelstukken, en liet daardoor de schitterende kwaliteiten van het orgel zeer goed uitkomen. In de pauze dankte ds. v.d. Heyden allen die, op welke wijze ook, aan het welslagen van dezen feestavond hebben medegewerkt. Vóór het dankgebed zong de gemeente Ps. 68 vers 10 en 17 en daarna staande van den Avondzang vers 7. Allerwegen hoorden wij lof over de prachtige intonatie van het orgel. Het kerkgebouw, dat ook voor het eerst geheel electrisch verlicht was, had door de bloemen en planten, daarin aangebracht, een feestelijk aanzien. Het zal, wanneer de verbouwing geheel gereed is, een sierraad zijn voor Wassenaars steeds groeiende Gereformeerde gemeente.

Bericht uit: Het Vaderland 23-05-1925


De standaard 14-05-1925 , De standaard 23-05-1925

1936-1940: De oude kerk was langzamerhand te klein geworden om alle kerkgangers te huisvesten en men bouwt een tweede kerk aan de Bloemcamplaan. 
Alvorens men met de afbraak van de oude kerk begon was in 1936 met de orgelbouwersfìrma G. van Leeuwen en Zonen te Leiderdorp overeengekomen, dat deze het Standaart-orgel zou demonteren en opslaan, om het te zijner tijd weer in de nieuwe kerk aan de Zijllaan te plaatsen en het zo mogelijk met ongeveer tien stemmen uit te breiden. In verband daarmee was het kort voor de laatste dienst al verwijderd.
Doordat het de kerkeraad na de voltooiing van de bouw van de kerk aan de Bloemcamplaan niet gelukte om hiervoor een geschikt orgel te vinden werd in november 1939 van het oorspronkelijke plan afgeweken. Men besloot het oude Standaart-orgel in de Bloemcampkerk te plaatsen en de voornoemde fa. Van Leeuwen opdracht te geven voor de Zijllaankerk een nieuw orgel te bouwen, dat al evenzeer de mogelijkheid moest hebben om later uitgebreid te worden. Door het uitbreken van de oorlog en de heersende materiaalschaarste liet de uitvoering lang op zich wachten. Van een in april 1940 door Van Leeuwen gedaan voorstel om deels van het materiaal van een bestaand orgel een nieuw orgel te bouwen, werd geen gebruik gemaakt. (04)
Toen de Bloemcampkerk zijn voltooiing naderde, adviseerde architect Kraan - wellicht als lid van de Commissie van Beheer van de Gereformeerde Kerk van Oegstgeest - het orgel van de kerk aldaar over te nemen.
Op 29 november 1939 zou de kerk aan de Mauritslaan, waar men zich nog jaren met het éénklaviers-orgel uit de Rehobothkapel had beholpen, eindelijk een volwaardig orgel van de Alkmaarse fa. A. Pels krijgen. De organisten C. de Graaf en M.J. Breedveld-van der Brink rieden deze aankoop evenals de als adviseur aangetrokken Haagse organist M.Jelgersma af, omdat het in 1924 in Duitsland in een tijd van materiaalschaarste was gebouwd, terwijl de uitvoering ervan ook niet in de nieuwe kerk paste. Eén der kerkeraadsleden wilde wel van het aanbod gebruik maken, daar de bouwsom van de beide nieuwe kerken was overschreden. Te  meer daar op korte termijn ook de bouw van de consistorie nog verwezenlijkt moest worden. Een ander meende dat juist door het blijven gebruiken van het in 1937 door de Dameskrans “Tryfosa” geschonken Stork en Clark-harmonium de gemeenteleden zouden worden gestimuleerd geld voor een nieuw instrument bijeen te brengen. Uiteindelijk werd besloten het orgel niet in de nieuwe Zijllaankerk te plaatsen maar in de Bloemcampkerk. Daar werd het door de fa. G. van Leeuwen en Zonen te Leiderdorp voor f. 1980,- met enige uitbreiding tot een electro-pneumatisch systeem omgebouwd. (04)


Foto C. van 't Wout (05)

1949: In 1949 volgde een opknapbeurt, maar het instrument bleef gebreken vertonen.

1961/1962: Nieuw orgel door Van Vulpen. Het werd op 8 juni 1962 officieel in gebruik genomen. Het oude orgel werd verkocht aan de Gereformeerde Kerk van Sibculo


Foto: fa. Van Vulpen, archief A. de Kort (05)

Ca. 2005: De kerk is gelsoten en het orgel is verkocht naar Gouda (06)

Bronvermelding:
  1. www: Orgeldatabase Piet Bron
  2. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Wassenaar,_Zijllaan_-_Gereformeerde_kerk
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Wassenaar,_Bloemcamplaan_-_Bloemcampkerk
  4. Tijdschrift: Oud Leiden Jaarboekje 1990 Artikel "Het tweevoudig jubileum van de Gereformeerde kerk van Wassenaar" door HJ.Ph.G. Kaajan
  5. www: http://home.planet.nl/~kort0158/WSbloemcamp.html
  6. E-Mail van Henk Brussee van 4 augustus 2015