1913 Vlaardingen Lokaal Rehoboth

Zie ook de site van Jan van Roon: http://www.vlaardingseorgels.nl/gebouwrehoboth.php

1913: Plaatsing door Standaart van het door hem in 1907 gebouwde orgel voor de Gereformeerde kerk van Hillegom, In Hillegom werd een groter Standaart-orgel aangeschaft.
 Het orgel werd op 4 februari 1913 in gebruik genomen.

Nieuwe Vlaardingsche Courant deel van het verslag van de ingebruikname: "De avond werd door haren waardigen grijzen voorzitter geopend, die er aan herinnerde, hoe de vereeniging en allen, die wekelijks hare bijeenkomsten in haar lokaal "Rehoboth" bijwonen, reeds zeer lang hadden uitgezien naar een nieuw orgel, daar 't geen gebruikt werd, eigenlijk niet geschikt meer mee kon. Een fondsje van plm. 300 gulden was natuurlijk veel te klein, om er aan te kunnen denken, een nieuw aan te schaffen. Evenwel, enkele weken geleden deed zich eene gelegenheid voor, die moeilijk kon worden voorbijgegaan. De heer Standaart, orgelhandelaar te Rotterdam bood een geschikt orgel aan voor de prijs en op zulke voorwaarden, dat men daarop wel moest ingaan. En toch, het bestuur had dit toch wellicht nog niet aangedurfd, wanneer niet iemand uit de gemeente op zeer vrijgevige voorwaarde het ontbrekende bedrag had willen voorschieten. Aan dien onbekende bracht ds. James den dank der vereeniging en haar bestuur over. Na gebed van den voorzitter werd nu het orgel ingewijd, door de begeleiding van een tweetal verzen uit Psalm 150, die door de vergadering werden gezongen. Daarna kwam nog de verrassende mededeling van eene gift, groot 100 gulden voor het tekort der koopsom van het orgel. De heer Groeneveld, organist der Groote Kerk gaf nu een schoon muziek stuk ten beste, waaruit meteen de degelijkheid van het orgel bleek. Na dankgebed en het zingen van Gezang 96 werd deze zeer druk bezochte samenkomst besloten."


Vlaardingsche courant 01-02-1913


Nieuwe Vlaardingsche courant 01-02-1913


Nieuwe Vlaardingsche courant 05-02-1913


Bericht uit "Het Orgel" maart 1913

1928: Op 18 oktober 1928 werd een pneumatisch orgel besteld bij orgelmaker A.S.J. Dekker uit Goes. Deze plaatste voor fl. 3100,- een nieuw orgel met twee klavieren, waarvan er slechts één in gebruik was, en een vrij pedaal. Het oude orgel werd door Dekker voor fl. 375,- ingeruild en vervolgens geplaatst in de Gereformeerde Kerk van Wolfheze. Op 23 oktober 1929 werd het orgel daar in gebruik genomen. In 1944 werd het verwijderd i.v.m. schade door oorlogsgeweld aan kerk en orgel.

1955: Gebouw Rehoboth en het Dekker-orgel moesten rond 1955 plaatsmaken voor het huidige winkelcentrum 'Liesveld'. Wat er met het orgel is gebeurd, is verder onbekend.


Bronvermelding:

  1. www: http://www.vlaardingseorgels.nl/gebouwrehoboth.php
  2. E-Mail Jan van Roon d.d. 18-06-2007