1912 Dronrijp Gereformeerde kerk


Foto http://www.friesfotoarchief.nl


Foto (04)

Voorgeschiedenis: Het eerste orgel dat men aanschaft, is een harmonium of 'huisorgel' van f 30,-. Het instrument komt in 1901 uit Beetgum, waar men een pijporgel heeft gekregen. Het is blijkbaar geen overbodige luxe, gezien de aantekeningen in het eerste notulenboek: "door de Kerkeraad zijn poogingen gedaan tot het Verkrij-gen van een Orgel, ten einde het Zingen dat nu vaak slecht gaat in stigtelijker orde te brengen".
Wel moet het eerst nagekeken worden, wat gebeurt bij Y. Hammeringa. Wie het orgel bespeelt, is niet bekend.
Met de komst van meester K.R. Lettinga als hoofd van de christelijke school wordt meteen een kundig organist in huis gehaald. Ruim 22 jaar begeleidt hij de samenzang. Later wordt zijn collega Rornkema benoemd als tweede organist.  (04)

1912: Bouw nieuw orgel door Standaart. Ingebruikname op 25 april 2014
Dispositie (01)
Manuaal: Prestant 8', Bourdon 8', Viola di Gamba 8', Voix Celeste 8', Octaaf 4', Octaaf 2', Cornet-3 st. discant, Tremulo
Pedaal: aangehangen
Op 8 mei 1912 vermeldde het notulenboek: "De orgelcommissie Lettinga Bonga en Jongerna hebben de kerk verrijkt met een nieuw orgel". Al eerder was de kerkeraad gepolst of men een orgel wilde aanvaarden. Het antwoord luidde bevestigend met de kanttekening zonder financiële verplichting. Eind april was het door de 'Heer Standaard te Rotterdam' geplaatst 'voor f 1375 met 5% korting'. Met geleend geld en '20 rentelooze aandeelen' kon de aanschaf bekostigd worden.  (04)


Nieuwsblad van Friesland 10-04-1912


De Zeeuw. Christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland 31 mei 1912 pagina 2


Bericht uit "Het Orgel" juni 1912

1921: Het orgelcommissielid A. Jongerna deelt mee, 'dat de schuld op het orgel is afgedaan en gedelgd'. Aanvankelijk werd het orgel van lucht voorzien door middel van een 'pûstetraper', iemand die door middel van voetbewegingen blaasbalgen in werking stelde en zo de windvoorziening verzorgde.  (04)

1926: Er wordt een elektrische aandrijving aangebracht.  (04)

Voor 1961: Als Lettinga vertrekt, wordt Piet Posthuma zijn opvolger. De zuster van Piet, Tjeerdje, treedt in voorkomende gevallen op als vervangster.
Allengs werd duidelijk dat het Standaard-orgel mankementen begon te vertonen. Dominee Gerritsen schreef dat Posthuma bij hem kwam en vertelde 'dat grote haperingen zouden komen. Inderdaad zag ik hem tijdens een dienst wel eens achter het orgel verdwijnen om een luik uit de kas weg te nemen en de pijpen er achter of ander speelwerk vaster te zetten'.  (04)

1961:  Orgel door Reil uitgebreid tot 14 stemmen met 2 manualen en vrij pedaal in een nieuwe kas. Enkele registers van Standaart zijn hergebruikt.in een andere kas. (04)
Ingebruikname op Hemelvaartsdag, 11 mei 1961
In het Friesch Dagblad stond: 'Namens de orgelcommissie werd het woord gevoerd door H. v. d. Wey te Zweins .... Tenslotte gaf hij opdracht om het gordijn te laten zakken, dat het orgel nog verborg'. De heer R. Beintema uit Leeuwarden die met Posthuma het orgel inwijdde, stond de orgelcommissie met raad en daad terzijde. De restauratie kostte ruim f 15.000,-.  (04)


Foto (05)


Foto na de verbouwing door Reil  (04)

200x: De kerk is inmiddels gesloten en het orgel zal door Reil in 2007 uit de kerk worden gehaald (02)


Foto van het orgel uit 2005 in de situatie na de verbouwing door Reil in 1961.

Bronvermelding:

  1. Kladaantekeningen Piet van Hoogdalem
  2. www: orgeldatabase Piet bron
  3. www: http://reliwiki.nl/index.php?title=Dronrijp,_Hearewei_15_-_Rehoboth
  4. E-Mail d.d. 10-5-2007 van de organist van de kerk Cees van der Meer
  5. E-Mail door orgelmakerij Reil d.d. 11-05-2007